eCV -   

 

PIŠITE NAMDa bismo mogli i dalje razvijati ovu aplikaciju
i stvarati nove, molimo Vas:

USLOVI KORIŠĆENJA I POLITIKA PRIVATNOSTI

Dobrodošli na internet portal "Vaš savršeni CV".

Korišćenje internet portala "Vaš savršeni CV" podleže ovim Uslovima korišćenja, pa su korisnici portala obavezni da Uslove korišćenja pažljivo pročitaju i pridržavaju ih se. Korišćenjem portala "Vaš savršeni CV" smatra se da su korisnici dali bezuslovan pristanak na ove Uslove korišćenja.
Izmene Uslova korišćenja mogu biti izvršene bez prethodnog obaveštenja korisnika portala, a nastavak korišćenja smatra se kao pristanak korisnika na takve izmene.

1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ivana-trade.com kao vlasnik portala "Vaš savršeni CV" ( u daljem tekstu: Vlasnik) ni u kom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem licu u slučaju direktne ili indirektne, posredne ili na bilo koji drugi način pretrpljene štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na lične štete, nastale kao posledica korišćenja ovog portala ili bilo koje druge povezane internet stranice ili bilo kog linka do ove internet stranice, preporuke, ili mogućnosti pristupa preko portala, skidanja podataka, odnosno mogućnosti pristupa bilo kom podatku, informaciji, proizvodima ili servisima, uključujući gubitak prihoda, gubitak softverskih programa ili podataka.

Vlasnik ni na koji način ne garantuje da će sadržaj portala biti promptno ažuriran, siguran za korišćenje, da neće sadržavati izvesne greške, da će u svakom trenutku izlaziti u susret zahtevima korisnika, te da će rezultati dobijeni po takvim zahtevima biti istiniti, ažurni i da neće sadržavati greške bilo koje vrste.

Zbog neprekidnog razvoja, informacije sadržane na ovom portalu neće u svakom trenutku biti u potpunosti ažurirane, pa se smatra da one predstavljaju stanje u trenutku objavljivanja. Isključivo korisnik portala na svoju odgovornost odlučuje o korišćenju informacija dobijenih i sačuvanih putem ovog portala kao relevantnih. Korisnik prihvata da samostalno oceni sadržaj informacija, te u skladu sa tim preuzima rizik i odgovornost prilikom korišćenja takvih informacija i nastanka eventualne štete ili štetnog događaja koje može proizvesti korišćenje tih informacija.

Vlasnik se ne može smatrati odgovornom za preduzimanje bilo kakvih radnji ili donošenje odluka bilo koje vrste od strane korisnika.

2. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI U VEZI SA REPRODUKCIJOM SADRŽAJA PORTALA

Autorska prava u vezi sa sadržajem ovog portala uključujući, ali ne ograničavajući se na sva dokumenta, fajlove, slike, grafikone, priloge, sve sadržane kodove, žigove kao i generalni prikaz portala, osim ukoliko drugačije nije izričito predviđeno ili ukoliko nije očigledno da je reč o logu trećeg lica, predstavljaju intelektualnu svojinu Vlasnika i zaštićeni su odgovarajućim propisima Republike Srbije i/ili međunarodnog prava.

Vlasnik ovlašćuje korisnika da umnožava i štampa sadržaj ovog portala (osim sadržaja koji su označeni kao vlasništvo trećih lica) isključivo za korišćenje u nekomercijalne svrhe, pri čemu je potrebno imati u vidu da su svi zaštitni znaci i druga intelektualna svojina kao i odricanja od odgovornosti i dalje sadržani u svim kopijama ili izvodima bilo kakvih dokumenata odnosno sadržaja portala. Zaštitni znaci i žigovi ne mogu se ni na koji način koristiti ili reprodukovati bez prethodne pismene saglasnosti Vlasnika.

3. PRAVO KORIŠĆENJA INFORMACIJA DOBIJENIH OD KORISNIKA

Sve informacije koje Vlasnik dobije od korisnika, uključujući ali ne ograničavajući se na lične podatke, komentare, ideje, pitanja, tehnike, razne izvode ili druge vrste podataka, ne smatraju se poverljivim informacijama, izuzev kada je i u meri u kojoj je to izričito određeno zakonom. Vlasnik može takve informacije otkriti, umnožavati i koristiti u celini ili određenim delovima u bilo koju svrhu i bez ograničenja, izuzev imperativnih zakonskih ograničenja.

4. INTERNET STRANICE I SADRŽAJ TREĆIH LICA

Neki delovi sadržaja ovog internet portala mogu biti vlasništvo trećih lica (tekstovi, podaci ili izvodi bilo koje vrste) ili se na istim mogu nalaziti linkovi koji vode do internet stranica u vlasništvu trećih lica, koja snose punu krivičnu i građansku odgovornost za sigurnost, zakonitost i istinitost sadržaja njihovih internet stranica i servisa, pri čemu je za iste isključena bilo kakva vrsta odgovornosti Vlasnika.

Vlasnik ne može pružiti garancije da korisnici ovog portala imaju bilo kakvo pravo da koriste sadržaje koji predstavljaju intelektualnu svojinu trećih lica, a koji su dostupni na samoj internet stranici. Korisnici moraju pribaviti odobrenje vlasnika takvog sadržaja pre bilo kakve upotrebe ili čuvanja tog sadržaja. Sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima ne može se menjati niti se može objavljivati bez pribavljanja neophodne saglasnosti.

Na portalu su postavljeni navedeni linkovi radi lakšeg i efikasnijeg korišćenje interneta od strane korisnika. Vlasnik nema nikakvu kontrolu nad internet sajtovima kojima se može pristupiti putem istog ili koji su na bilo koji način dostupni na ovom portalu, a koji su u vlasništvu trećih lica, kao ni nad njihovim sadržajem, te stoga Vlasnik ne pruža podršku, ne finansira, ne savetuje i u svakom slučaju ne snosi bilo kakvu vrstu odgovornosti za takve internet sajtove i njihove sadržaje.

5. PRENOS SOFTVERA

Korišćenje softvera eventualno preuzetog sa ovog portala vrši se isključivo na odgovornost korisnika koji samostalno mora proceniti potencijalne rizike takvog prenosa i koji mora lično izvršiti provere da li je softver koji se preuzima sa ovog portala i prenosi na personalni računar prilagođen funkicionisanju na istom, te da li sadrži viruse koji mogu oštetiti računar.

6. IZMENE PORTALA

Vlasnik zadržava pravo da izmeni ili povuče deo ili čitav portal u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Svaka izvršena izmena smatra se aktuelnom. Korisnici ovog portala nemaju prava na naknadu bilo koje vrste zbog nemogućnosti da koriste isti.

7. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Vlasnik uvažava da su bezbednost i zaštita podataka o ličnosti korisnika ovog portala veoma važni i odgovorna je za čuvanje poverljivosti svih dobijenih podataka o ličnosti. Ovim se definišu principi koji regulišu korišćenje podataka o ličnosti pribavljenih putem ovog internet portala. Smatraće se da svaki korisnik ili registrovani korisnik samim korišćenjem ovog portala ili pratećih servisa prihvata politiku zaštite privatnosti.

Korisnici su dužni da pažljivo prouče politiku zaštite privatnosti. Politika zaštite privatnosti može povremeno pretrpeti i izvesne promene. Iz navedenih razloga neophodno je da korisnici prilikom svake posete portalu provere eventualne izmene u politici zaštite privatnosti kako bi bili blagovremeno upoznati sa svim relevantnim odredbama.

7.1. Vrste prikupljenih podataka

Opšte informacije: Zajedno sa mnogim drugim komercijalnim organizacijama, moguće je prikupljati informacije u svrhu praćenja funkcionisanja ovog internet sajta. Tokom ovog postupka prikupljanja opštih informacija podaci o ličnosti koji bi mogli biti povezani sa određenom individuom ne prikupljaju se. Svakako, mogu se prikupljati podaci o broju posetilaca i inicijalno ime sektora odakle potiče odgovarajući internet provajder. Ovi podaci koriste se radi boljeg razumevanja potreba posetioca portala i mogu se deliti sa trećim licima.

Podaci o ličnosti: Bilo kakvim slanjem podataka putem aplikacija sadržanih u portalu korisnik podleže proceduri obrade podataka o ličnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Obrada podataka o ličnosti korisnika ovog internet sajta i njihova zaštita uređeni su ovim Uslovima korišćenja kao i zakonskom regulativom Republike Srbije koja se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti. Svrha prikupljanja i dalje obrade ovih podataka je formiranje baze podataka o korisnicima portala. Isključivo Vlasnik može koristiti ove podatke o ličnosti. Smatra se da je samim pristupom i korišćenjem ovog portala lice dalo pristanak na obradu podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti neće biti obelodanjeni trećim licima, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Takođe, u slučaju postojanja linka ka drugim internet sajtovima, ovaj portal nije odgovoran za uslove upotrebe i zaštitu podataka o ličnosti od strane trećih lica.

U svakom trenutku, korisnici ovog internet sajta imaju pravo prigovora (uključujući i ispravke) koji se odnose na njegove/njene podatke o ličnosti, a koje se obrađuju i evidentiraju.

7.2. Korišćenje kolačića (cookies)

Vlasnik zadržava pravo da koristi “cookie” (kolačić) tehnologiju za merenje aktivnosti internet sajta. Kolačići predstavljaju male fajlove poslate od strane softverske osnove internet stranice uskladištene na hard disku računara korisnika. U određenim trenucima, kolačići se stvaraju i prenose sa prve registracije na portalu i potom se koriste za specifikaciju računara prilikom ponovnog pristupa bez potrebe konekcije, čime se ubrzava pristup portalu i informacijama koje korisnik želi da vidi. Većina internet pretraživača prihvataju kolačiće ali vršenje određenih promena u samom pretraživaču može ograničiti prenos kolačića.

7.3. Maloletna lica

Ovaj portal namenjen je odraslim licima (kao što su potencijalni investitori ili lica kojima su potrebne određene informacije i usluge koje su predmet portala).

8. OBAVEZE KORISNIKA

Vaše svojstvo korisnika ovog portala je takvo da isti koristite neposredno za svoje potrebe kao pojedinca. U slučaju da ste dobili svoje korisničko ime i/ili pristupnu šifru, smatra se da ste saglasni da se isti čuvaju kao tajni, te ste saglasni da -neposredno obavestite portal čim ustanovite bilo kakvo neovlašćeno korišćenje vašeg korisničkog imena i/ili pristupne šifre - Vi snosite isključivu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati prilikom navedenog neovlašćenog korišćenja korisničkog imena i/ili pristupne šifre.

Vi ste odgovorni za obezbeđivanje celokupne opreme potrebne za pristup portalu i za sva relevantna potraživanja od strane trećih lica (tj. telefonski troškovi i naknade za internet provajdere).

Kao korisnik ovog portala saglasni ste da isti koristite u skladu sa Uslovima korišćena. U slučaju korišćenja ovog portala na nedozvoljen način bićete lično odgovorni za svaku vrstu štete ili događaja prouzrokovane trećim licima koja pokrenu pravne postupke protiv portala.

Kao korisnik ovog portala saglasni ste da:

- prilikom korišćenja istog ne vršite, u skladu sa svojim mogućnostima i saznanjima ili nehotično, bilo kakve radnje koje su u suprotnosti sa postojećom pravnom regulativom koje uređuju akti državnih i nedržavnih organa; nećete koristiti isti radi neovlašćenog pristupa sistemima autora ili mrežama i sistemima trećih lica.

- nećete koristiti isti za obavljanje poslovnih aktivnosti ili aktivnosti bilo koje vrste koje su u suprotnosti sa namenom portala ili u suprotnosti sa postojećom pravnom regulativom.

- nećete koristiti isti za prenošenje bilo kakvog sadržaja koji bi mogao biti kompromitujući, uvredljiv ili preteći ili koji bi na bilo koji način mogao kršiti prava trećih lica, ili koji bi mogao da dovede do uznemiravanja trećih lica, ili za slanje poruka za koje znate, ili morate znati da nisu istinite, ili da koriste ovaj portal za slične svrhe.

- neposredno obavestite Vlasnika u vezi sa bilo kojim zahtevom ili postupkom bilo koje vrste pokrenutim protiv Vas u vezi sa upotrebom portala Vaš savršeni CV", a nakon eventualnog zahteva Vlasnika i da odmah prekinete sa vršenjem radnji koje su dovele do pokretanja postupka

- neposredno obavestite Vlasnika u vezi sa bilo kojim promenama koje utiču na Vaše podatke date kroz eventualni postupak registracije. Vaša obaveza je da vodite računa da su takvi podaci u potpunosti ažurni.

9. OPŠTE ODREDBE

9.1. Ako bilo koju od napred navedenih odredbi nije moguće primeniti to ni na koji način neće uticati na valjanost i punovažnost ostalih odredbi ovih Uslova korišćenja.

9.2. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju iskazanu saglasnost volja između svakog pojedinačnog korisnika i portala, a koje uređuju pristup i korišćenje istog od strane korisnika. Ovi Uslovi korišćenja su jedini relevantni akt koji uređuje predmetnu oblast i preovlađuju u slučaju postojanja bilo kojeg drugog pisanog sporazuma između pojedinačnog korisnika i autora u vezi sa upotrebom ovog portala.

9.3. Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni i imaju se tumačiti u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, te će o svim sporovima koji mogu proisteći u vezi sa upotrebom istih odlučivati nadležan sud u Republici Srbiji.